It’s been a month (May 2019) since I came back from my dream trip and I’m already terrified that I don’t remember exactly where I was and what I was doing. Every day I lose another fragment. The impulse to write my story was the need to keep in memory what I captured in the photos. I created photostories not only for myself and my friends, but to encourage everyone to go to this part of the world at least once in their lives…

The photos were taken with a DSLR camera (Canon 550d) and telephones (Samsungs mine and my partner’s).

Od powrotu z mojej wymarzonej podróży minął miesiąc a już przeraża mnie fakt ze nie pamiętam dokładnie gdzie byłam i co robiłam. Każdego dnia tracę kolejny fragment. Impulsem do napisania mojej relacji była potrzeba zachowania w pamięci tego co uwieczniłam na zdjęciach. Stworzyłam fotostory nie tylko dla siebie i przyjaciół ale żeby zachęcić każdego ze naprawdę warto się wybrać w tą część świata przynajmniej raz w życiu…

Zdjęcia zostały zrobione aparatem lustrzanką (Canon 55d) oraz telefonami (Samsungami moim i mojego partnera).

4 COUNTRIES 9 FLIGHTS 18 DAYS
4 KRAJE 9 LOTÓW 18 DNI

Prohibition of copying, processing and distribution of the whole or parts without the author’s consent. Zakaz kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania całości lub fragmentów bez zgody autorki.

Day 1 – LONDON

Third time in London. We love this city but I will leave my memories of this amazing day for another time…. Trzeci raz w Londynie. Kochamy to miasto ale zostawię moje wspomnienia z tego niesamowitego dnia na inny czas…

PHOTO BY DAVID SAMSUNG PHONE

Day 2 – flight to SAI GON

We’re flying! 14 hours with Vietnamese airlines without breake. I sleep all the way and he complains all the time hahaha We have movies, blankets, amazing Vietnamese food and great service. Lecimy! 14 godzin z Wietnamskimi liniami lotniczymi bez przerwy. Ja śpię całą drogę a on narzeka cały czas hahaha Mamy filmy, kocyki, niesamowite wietnamskie jedzenia i wspaniałą obsługę.

PHOTO BY DAVID SAMSUNG PHONE

Day 3 – all day in SAI GON

First impressions after leaving the airport: hot, noisy and very crowded… But we are very happy! Pierwsze wrażenia po wyjściu z lotniska: gorąco, głośno i bardzo tłocznie… Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi!

MOVIE BY BASIA SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/2255590548038456/

Good morning Vietnam. Its 8 am and 28. Dzień Dobry Wietnam. Jest 8 rano i 28 stopni.

MOVIE BY DAVID SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/2388233327874603/

I cannot decide is motorcycle heaven or nightmare… Nie mogę zdecydować czy to jest motocyklowe niebo czy koszmar…

MOVIE BY BASIA SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/889890491345528/

It’s hard to imagine driving in this traffic jam. Ciężko sobie wyobrazić jazdę w tym korku.

PHOTO BY CANON 550D

Why do they keep blowing their horns at everything and everyone? I’m loving it! Dlaczego oni ciągle trąbią na wszystko i wszystkich? Uwielbiam to!

MOVIE BY BASIA SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/181428222786662/

A few hours of rest and ahoy adventure! We are going to explore the area around the amazing Saigon 😀 and it doesn’t stink at all, I don’t know what he’s talking about… hahaha Parę godziny odpoczynku i ahoj przygodo! Idziemy explorować okolice niesamowitego Saigonu 😀 i wcale nie śmierdzi, nie wiem o czym on mówi… hahaha

MOVIE BY DAVID SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/1694255430677735/

We are walking around our hotel and we can’t believe how loud and crowded this city is. Spacerujemy w okolicy naszego hotelu i nie możemy uwierzyć jak głośne i tłoczne jest to miasto.

MOVIE BY DAVID SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/352003812339237/

Scooters are literally everywhere. But there is an important reason for this – the car is very expensive and the tax for this luxury is 100 percent of its value. Skutery są dosłownie wszędzie. Ale jest tego ważny powód – samochód jest bardzo drogi a podatek za ten luksus wynosi 100 procent jego wartości.

PHOTO BY CANON 550D

Scooters are everywhere but sometimes you will meet a real lover of two wheels. Skutery są wszędzie ale czasami spotkasz prawdziwego miłośnika dwóch kółek.

PHOTO BY CANON 550D

And something you will probably never see in Europe – the green light for motorcyclists! I coś czego prawdopodobnie nigdy nie zobaczysz w Europie – zielone światło dla motocyklistów!

PHOTO BY CANON 550D

If you catch a flat tyre, don’t worry!. There’s always someone to fix it quickly and right away when you’re resting… Kiedy złapiesz gumę, nie martw się! Zawsze znajdzie się ktoś, kto na naprawi szybko i od ręki gdy ty odpoczywasz…

PHOTO BY BASIA SAMSUNG PHONE

Street life here is amazing and it’s governed by its own rules. In addition to exclusive buildings, we will find small, squalid companies. Życie uliczne jest tutaj niesamowite i rządzi się własnymi prawami. Obok ekskluzywnych budynków znajdziemy małe, obskurne firmy.

PHOTO BY CANON 550D

When some people rest after work in the park, others still try to earn money wherever they can… also on the sidewalk. Kiedy jedni odpoczywają po pracy w parku, inni ciągle próbują zarobić pieniądze, gdzie się da… również na chodniku.


PHOTO BY CANON 550D

The sidewalk is not only for pedestrians, it is also a place of work, a place of rest, a restaurant, a parking… Always full of holes and full of surprises 😊 like a tree in the middle or a sleeping man. Chodnik nie tylko służy pieszym, jest również miejscem pracy, miejscem odpoczynku, restauracją. Zawsze dziurawy i pełen niespodzianek jak drzewo na środku lub śpiący człowiek.


PHOTO BY CANON 550D
Advertisements