It’s been a month (May 2019) since I came back from my dream trip and I’m already terrified that I don’t remember exactly where I was and what I was doing. Every day I lose another fragment. The impulse to write my story was the need to keep in memory what I captured in the photos. I created photostories not only for myself and my friends, but to encourage everyone to go to this part of the world at least once in their lives…

The photos were taken with a DSLR camera (Canon 550d) and telephones (Samsungs mine and my partner’s).

Od powrotu z mojej wymarzonej podróży minął miesiąc a już przeraża mnie fakt ze nie pamiętam dokładnie gdzie byłam i co robiłam. Każdego dnia tracę kolejny fragment. Impulsem do napisania mojej relacji była potrzeba zachowania w pamięci tego co uwieczniłam na zdjęciach. Stworzyłam fotostory nie tylko dla siebie i przyjaciół ale żeby zachęcić każdego ze naprawdę warto się wybrać w tą część świata przynajmniej raz w życiu…

Zdjęcia zostały zrobione aparatem lustrzanką (Canon 55d) oraz telefonami (Samsungami moim i mojego partnera).

4 COUNTRIES 9 FLIGHTS 18 DAYS
4 KRAJE 9 LOTÓW 18 DNI

Prohibition of copying, processing and distribution of the whole or parts without the author’s consent. Zakaz kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania całości lub fragmentów bez zgody autorki.

Day 1 – LONDON

Third time in London. We love this city but I will leave my memories of this amazing day for another time…. Trzeci raz w Londynie. Kochamy to miasto ale zostawię moje wspomnienia z tego niesamowitego dnia na inny czas…

PHOTO BY DAVID SAMSUNG PHONE

Day 2 – flight to SAI GON

We’re flying! 14 hours with Vietnamese airlines without breake. I sleep all the way and he complains all the time hahaha We have movies, blankets, amazing Vietnamese food and great service. Lecimy! 14 godzin z Wietnamskimi liniami lotniczymi bez przerwy. Ja śpię całą drogę a on narzeka cały czas hahaha Mamy filmy, kocyki, niesamowite wietnamskie jedzenia i wspaniałą obsługę.

PHOTO BY DAVID SAMSUNG PHONE

Day 3 – all day in SAI GON

First impressions after leaving the airport: hot, noisy and very crowded… But we are very happy! Pierwsze wrażenia po wyjściu z lotniska: gorąco, głośno i bardzo tłocznie… Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi!

MOVIE BY BASIA SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/2255590548038456/

Good morning Vietnam. Its 8 am and 28. Dzień Dobry Wietnam. Jest 8 rano i 28 stopni.

MOVIE BY DAVID SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/2388233327874603/

I cannot decide is motorcycle heaven or nightmare… Nie mogę zdecydować czy to jest motocyklowe niebo czy koszmar…

MOVIE BY BASIA SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/889890491345528/

It’s hard to imagine driving in this traffic jam. Ciężko sobie wyobrazić jazdę w tym korku.

PHOTO BY CANON 550D

Why do they keep blowing their horns at everything and everyone? I’m loving it! Dlaczego oni ciągle trąbią na wszystko i wszystkich? Uwielbiam to!

MOVIE BY BASIA SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/181428222786662/

A few hours of rest and ahoy adventure! We are going to explore the area around the amazing Saigon 😀 and it doesn’t stink at all, I don’t know what he’s talking about… hahaha Parę godziny odpoczynku i ahoj przygodo! Idziemy explorować okolice niesamowitego Saigonu 😀 i wcale nie śmierdzi, nie wiem o czym on mówi… hahaha

MOVIE BY DAVID SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/1694255430677735/

We are walking around our hotel and we can’t believe how loud and crowded this city is. Spacerujemy w okolicy naszego hotelu i nie możemy uwierzyć jak głośne i tłoczne jest to miasto.

MOVIE BY DAVID SAMSUNG PHONE https://www.facebook.com/barbarapustelnikamateurphotography/videos/352003812339237/

Scooters are literally everywhere. But there is an important reason for this – the car is very expensive and the tax for this luxury is 100 percent of its value. Skutery są dosłownie wszędzie. Ale jest tego ważny powód – samochód jest bardzo drogi a podatek za ten luksus wynosi 100 procent jego wartości.

PHOTO BY CANON 550D

Scooters are everywhere but sometimes you will meet a real lover of two wheels. Skutery są wszędzie ale czasami spotkasz prawdziwego miłośnika dwóch kółek.

PHOTO BY CANON 550D

And something you will probably never see in Europe – the green light for motorcyclists! I coś czego prawdopodobnie nigdy nie zobaczysz w Europie – zielone światło dla motocyklistów!

PHOTO BY CANON 550D

If you catch a flat tyre, don’t worry!. There’s always someone to fix it quickly and right away when you’re resting… Kiedy złapiesz gumę, nie martw się! Zawsze znajdzie się ktoś, kto na naprawi szybko i od ręki gdy ty odpoczywasz…

PHOTO BY BASIA SAMSUNG PHONE

Street life here is amazing and it’s governed by its own rules. In addition to exclusive buildings, we will find small, squalid companies. Życie uliczne jest tutaj niesamowite i rządzi się własnymi prawami. Obok ekskluzywnych budynków znajdziemy małe, obskurne firmy.

PHOTO BY CANON 550D

When some people rest after work in the park, others still try to earn money wherever they can… also on the sidewalk. Kiedy jedni odpoczywają po pracy w parku, inni ciągle próbują zarobić pieniądze, gdzie się da… również na chodniku.


PHOTO BY CANON 550D

The sidewalk is not only for pedestrians, it is also a place of work, a place of rest, a restaurant, a parking… Always full of holes and full of surprises 😊 like a tree in the middle or a sleeping man. Chodnik nie tylko służy pieszym, jest również miejscem pracy, miejscem odpoczynku, restauracją. Zawsze dziurawy i pełen niespodzianek jak drzewo na środku lub śpiący człowiek.


PHOTO BY CANON 550D

If you can’t find a parking space… you can always park your car on the sidewalk (next photo). Gdy nie możesz znaleźć miejsca do zaparkowania… zawsze możesz zaparkować na chodniku (następne zdjęcie).


PHOTO BY CANON 550D

The sidewalk is a small labyrinth, always full of parked scooters.  When you can’t cross it, you have to walk on the street and everyone is honking their horns at you… Just a little irony hahaha 😉 My handsome man poses for the picture 😀 Chodnik to mały labirynt, zawsze pełen zaparkowanych skuterów.  Gdy nie da się przejść to musisz chodzić po ulicy i wszyscy na ciebie trąbią… Taka mała ironia hahaha 😉 Do zdjęcia pozuje mój przystojniak 😀


PHOTO BY CANON 550D

There are no rules on the street. Motorcyclists have to finish a special course and pass an exam, but here is still a lawlessness. They ride how they want, even on the sidewalks. Na ulicy nie ma żadnych ról. Motocykliści muszą skończyć specjalny kurs i zdać egzamin, ale i tak panuje tu bezprawie. Jeżdżą jak chcą, nawet po chodnikach. 😊


PHOTO BY CANON 550D

Always chased on the sidewalk by crazy scooters. No rules! 😊 Zawsze gonieni po chodniku przez szalonych skuterowców. Brak zasad!


PHOTO BY DAVID SAMSUNG PHONE

3 or 4 people on a small scooter is no surprise. Everything is transported in every way possible. 3 lub 4 osoby na małym skuterze to żadna niespodzianka. Przewożone jest wszystko i na wszystkie sposoby.


PHOTO BY CANON 550D

Helmet is mandatory but looks more like a decoration than protection. Every year around 100,000 people die in road accidents in Vietnam. A face mask is not obligatory but very popular. Despite the very high temperatures, the Vietnamese love to cover their whole body. Kask jest obowiązkowy ale wygląda bardziej jak ozdoba niż ochrona. Co roku w Wietnamie w wypadkach drogowych ginie około 100 000 osób. Maska na twarz nie jest obowiązkowa ale bardzo popularna. Mimo bardzo wysokich temperatur, Wietnamczycy uwielbiają zakrywać całe ciało.


PHOTO BY CANON 550D

After a hard day’s work, the street and the parks become a place of rest and numerous social gatherings. Po ciężkim dniu pracy ulica i parki stają się miejscem odpoczynku i licznych spotkań towarzyskich.


PHOTO BY CANON 550D

It does not matter if its Europe or Asia, children around the world have a lot of fun feeding pigeons. Nie ważne czy Europa czy Azja, dzieci dookoła świata mają dużo zabawy karmiąc gołębie.


PHOTO BY CANON 550D

Our hotel is located in the vicinity of two large and charming parks. Nasz hotel znajduje się w okolicy dwóch dużych i uroczych parków.


PHOTO BY CANON 550D

It’s green and colourful all around, we like that kind of climate. Dookoła jest zielono i kolorowo, lubimy takie klimaty.


PHOTO BY DAVID SAMSUNG PHONE

Parks are full of sculptures, colourful, large and sometimes strange 😉 This one probably represents a soldier, probably correcting the shoe 😉 Something interested me in it, I don’t remember what it was hahaha. Parki są pełne rzeźb, kolorowych, dużych i czasami dziwnych 😉 Ta przedstawia chyba żołnierza chyba poprawiającego but. 😉 Coś mnie w niej zainteresowało, już nie pamiętam co to było hahaha.


PHOTO BY CANON 550D

Vietnam is a socialist country and we come across this type of poster/advertisement every step of the way. I recall the times of my childhood, the 1980s spent in Poland, a country that was once a communist country. Wietnam jest krajem socjalistycznym i co rusz trafiamy na tego typu plakat/reklamę propagandową. Przypominają mi się czasy mojego dzieciństwa, lata 80 spędzone Polsce, kraju kiedyś komunistycznym.


PHOTO BY CANON 550D

It’s amazing how people try to spend their time actively in such a huge city with so little space. They find any free space to play or practice on fresh air. She was amazing, I’m young and I can’t do it. Then she smiled at me and waved at me. I wish I had made a film…. Niesamowite, jak ludzie starają się spędzać aktywnie czas, w tak ogromnym mieście z tak niewielką ilością miejsca. Znajdują każdą wolną przestrzeń żeby pograć lub poćwiczyć na świeżym powietrzu. Ona była niesamowita, jestem młoda i nie potrafię tego zrobić. Później się do mnie uśmiechnęła i mi pomachała. Żałuję, że nie zrobiłam filmu…


PHOTO BY BASIA SAMSUNG PHONE

There is a park with a fountain and a very nice building that looks like a temple/pagoda. Google map says it’s a “Monument of King Hung” in vietnamise: ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC VUA HÙNG. Jest park i jest oczywiście fontanna oraz bardzo ładny budynek który wygląda jak świątynia/pagoda. Google map mówi, że jest to „Monument of King Hung” po wietnamsku: ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC VUA HÙNG.


PHOTO BY CANON 550D

One of the details on the building that attracted my attention. It looks very exotic. Jeden z detali na budynku który przyciągnął moją uwagę. Wygląda bardzo egzotycznie.


PHOTO BY CANON 550D

I am an interior designer by profession, that is why I am naturally attracted to architecture and every detail of it. A very popular theme in Asia – a dragon to guard the entrance to the temple. Jestem architektem wnętrz z zawodu, dlatego naturalnie przyciąga mnie architektura i każdy jej detal. Bardzo popularny motyw w Azji – smok na straży wejścia do świątyni.


PHOTO BY CANON 550D

Something so simple and complicated at the same time. A simple wall separating a street from a school. Wooden elements create an unusual mosaic. A work of construction art. Please pay attention to the details of the ceramics above. Coś tak prostego I skomplikowanego jednocześnie. Zwykły mur dzielący ulicę od jakiejś szkoły. Drewniane elementy tworzą niezwykłą mozaikę. Dzieło sztuki budowlanej. Zwróć proszę uwagę na szczegóły ceramiki powyżej 😉


PHOTO BY CANON 550D

How to end an evening in Saigon with class? With a local beer. Good night, Wientam! Jak zakończyć wieczór w Saigonie z klasą? Z lokalnym piwem. Dobranoc Wientam!


PHOTO BY BASIA SAMSUNG PHONE